SEDA INFOT ON VAJA TEADA!

ETTEVÕTJA, EDASTA SEDA INFOT KÕIKIDELE OMA TÖÖTAJATELE!

 

Käesolev teadaanne sisaldab Kemikaaliseadusega ettenähtud ohutusalast infot ja sellega peavad tutvuma kõik isikud, kes asuvad Dekoil OÜ ohualal..

Kemikaali käitaja Dekoil OÜ, äriregistrikood 10069369, aadress Kopli 103B, 11712 Tallinn, asub Kopli poolsaare tipus ning Kemikaaliseadusest tulenevalt on A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.

 

OHUTUSABINÕUDE KOHTA TEAVET ANDVA VASTUTAVA ISIKU KONTAKTANDMED

vanem-töökeskkonnaspetsialist, tel 6102 243
e-post:           dekoil@dekoil.ee
koduleht: www.dekoil.ee

Suurõnnetuse ohuga ettevõtetele kehtestatud nõuded on täidetud ning Dekoil OÜ-le on väljastatud ohtliku kemikaali käitlemiseks tegevusluba. Üksikasjalikku teavet viimaste kohapeal tehtud riiklike järelevalvetoimingute kohta saab ka Tehnilise Järelevalve Ametist, Päästeametist, Keskkonnainspektsioonist ja kohalikust omavalitsusest.

 

PÕHITEGEVUS

Dekoil OÜ tegeleb naftasaaduste ümberlaadimisega, kasutades selleks väljaehitatud terminali ja vastavat infrastruktuuri.
Raudteetsisternides või meretankeritel saabuvad naftasaadused laaditakse maha terminalis paiknevatesse mahutitesse, seejärel laaditakse nad tankeritele või autotsisternidele ning transporditakse terminalist edasi. Terminal on registreeritud avaliku tollilao- ja tolliterminalina. Dekoil OÜ kohaldab EL direktiivi Seveso III (Directive 2012/18/EU), et rakendada ettevaatusabinõusid suurõnnetuse vältimiseks, teavitada pädevaid asutusi ja kohalikke elanikke ohutusmeetmetest, käitumisjuhistest õnnetuste korral ning naabruses asuvate tööstusettevõtetega seotud suurõnnetuse ohust.

 

TERMINALIS TÖÖDELDAVATE KEMIKAALIDE OMADUSED

Terminalis Dekoil OÜ töödeldakse järgmiseid suurõnnetust põhjustada võivaid ohtlikke kemikaale:

 

VÕIMALIKUD SUURÕNNETUSED JA NENDE TAGAJÄRJED INIMESTELE JA KESKKONNALE

Ohtlike kemikaalide käitlemisel juhtuda võivad suurõnnetused on järgmised:

 

DEKOIL OÜ OHUALAD

Teostatud riskianalüüsi kohaselt on Dekoil OÜ ohualad järgmised (kaart lisatud):

Eriti ohtlik ala

Väga ohtlik ala

Ohtlik ala

Ohustatud ala keskpunkti paigutamisel Dekoil OÜ territooriumi kagupoolsele piirile, mis on kõige lähem punkt territooriumivälistele objektidele, jäävad selle ohustatud ala piiresse vaid tootmisettevõtted. Lähim elumaja asub Dekoil OÜ tootmisterritooriumist ligikaudu 900 meetri kaugusel.

  Dekoil OÜ teeb doominoefekti riski vähendamiseks koostööd ohualas olevate naaberkäitiste ning AS Vene-Balti sadamaalal töötavate inimestega. On koostatud juhised asjakohase teabe vahetamiseks ja s.h. üldsuse teavitamiseks ning leevendusmeetmete rakendamiseks ka väljaspool käitist.

SUURÕNNETUSE OHU KORRAL TÄIENDAV TEAVITAMINE

Et suurõnnetuse ohust teada anda, on Dekoil OÜ terminalis paigaldatud HÄIRESIREEN, mida kasutatakse järgmiselt:

Üldhäire:
minutipikkune tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel

Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude puhul ning see tähendab, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet ja käitumisjuhiseid

Üldhäire lõpp:
ühtlane minutipikkune heli, mida edastatakse üks kord

Üldhäire lõpusignaal tähendab, et oht on möödas

Testsireen:
ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit

Testsireeni signaal tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.Selle toimimist kontrollitakse iga kuu esimesel esmaspäeval ajavahemikul 11:00– 12:00.Sireeni käivitamise korralduse annab terminali vahetusülem.

 

 

KUIDAS KÄITUDA SUURÕNNETUSE KORRAL

Kuuldes sireeni, nähes suitsu või tuld, märgates päästesõidukeid, tundes lõhna või enesetunde halvenemist (iiveldus, silmade ärritus jms), saades teada õnnetusest telefonikõnest, väljuhääldist, raadiost või televiisorist, tegutse järgmiselt:

 

KOOSTÖÖ PÄÄSTEAMETIGA

Dekoil OÜ on teinud ja teeb koostööd Päästeametiga suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise tagamiseks ja selle tagajärgede vähendamiseks.

Dekoil OÜ korraldab Hädaolukorra lahendamise plaani toimivuse testimiseks siseõppusi. Kord aastas toimub koostöös Päästeametiga hädaolukorra lahendamise ühisõppus.

Dekoil OÜ kasutab ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaanis Tallinna Linna kriisikomisjoni poolt 08.01.2014.a. kinnitatud Tallinna hädaolukorra riskianalüüsi THORA 2013 andmeid.

Dekoil OÜ jätkab ettevõtte ohutusalase poliitika juurutamist, ohutusjuhendite järgimist, töötajate/operaatorite järjepidevat koolitamist ja nende teadlikkuse tõstmist.

Loodame, et esitatud ohutusalane informatsioon on piisav uskumaks, et Dekoil OÜ tegutseb vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning ei kujuta ohtu Tallinna linna elanikele.

Dekoil OÜ ohualade Re, Rv ja Ro kaart: