SEDA INFOT ON VAJA TEADA!

ETTEVÕTJA, EDASTA SEDA INFOT KÕIKIDELE OMA TÖÖTAJATELE!

 

Käesolev teadaanne sisaldab Kemikaaliseadusega ettenähtud ohutusalast infot ja sellega peavad tutvuma kõik isikud, kes asuvad Dekoil OÜ ohualal.

Kemikaali käitaja Dekoil OÜ, äriregistrikood 10069369, aadress Kopli 103B, 11712 Tallinn, asub Kopli poolsaare tipus ning Kemikaaliseadusest tulenevalt on A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte.

 

OHUTUSABINÕUDE KOHTA TEAVET ANDVA VASTUTAVA ISIKU KONTAKTANDMED

tel 610 2772
e-post: dekoil@dekoil.ee
koduleht: www.dekoil.ee

Suurõnnetuse ohuga ettevõtetele kehtestatud nõuded on täidetud ning Dekoil OÜ-le on väljastatud ohtliku kemikaali käitlemiseks tegevusluba. Üksikasjalikku teavet viimaste kohapeal tehtud riiklike järelevalvetoimingute kohta saab Tehnilise Järelevalve Ametist, Päästeametist ja Keskkonnainspektsioonist.

 

PÕHITEGEVUS

Dekoil OÜ tegeleb naftasaaduste ümberlaadimisega, kasutades selleks väljaehitatud terminali ja vastavat infrastruktuuri.
Raudteetsisternides või meretankeritel saabuvad naftasaadused laaditakse maha terminalis paiknevatesse mahutitesse, seejärel laaditakse nad tankeritele või autotsisternidele ning transporditakse terminalist edasi.

 

TERMINALIS TÖÖDELDAVATE KEMIKAALIDE OMADUSED

Terminalis Dekoil OÜ töödeldakse järgmiseid suurõnnetust põhjustada võivaid ohtlikke kemikaale:

 

VÕIMALIKUD SUURÕNNETUSED JA NENDE TAGAJÄRJED INIMESTELE JA KESKKONNALE

Ohtlike kemikaalide käitlemisel juhtuda võivad suurõnnetused on järgmised:

 

DEKOIL OÜ OHUALAD

Ohustatud alaks on terminali enda ehitised ja territooriumil viibivad inimesed. Võimalikud sündmused ei ohusta otseselt kõrvalseisvate territooriumite ehitisi. Lisaohuna võib (olenevalt tuule suunast) mõjuda inimestele ka põlemisel eralduvad mürgised gaasid. Vallialades toimuva põlengu korral võivad soojuskiirguse kahjustusi saada isikud, kes reageerivad sündmusele.

 

SUURÕNNETUSE OHU KORRAL TÄIENDAV TEAVITAMINE

Et suurõnnetuse ohust teada anda, on Dekoil OÜ terminalis paigaldatud HÄIRESIREEN, mida kasutatakse järgmiselt:

Üldhäire:
minutipikkune tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel

Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude puhul ning see tähendab, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet ja käitumisjuhiseid

Üldhäire lõpp:
ühtlane minutipikkune heli, mida edastatakse üks kord

Üldhäire lõpusignaal tähendab, et oht on möödas

Testsireen:
ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit

Testsireeni signaal tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.Selle toimimist kontrollitakse iga kuu esimesel esmaspäeval ajavahemikul 11:00– 12:00.

 

 

KUIDAS KÄITUDA SUURÕNNETUSE KORRAL

Kuuldes sireeni, nähes suitsu või tuld, märgates päästesõidukeid, tundes lõhna või enesetunde halvenemist (iiveldus, silmade ärritus jms), saades teada õnnetusest telefonikõnest, väljuhääldist, raadiost või televiisorist, tegutse järgmiselt:

 

KOOSTÖÖ PÄÄSTEAMETIGA

Suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise tagamiseks ja selle tagajärgede vähendamiseks teeb Dekoil OÜ koostööd Päästeametiga.

Dekoil OÜ-l on olemas Päästeametiga kooskõlastatud Hädaolukorra lahendamise plaan, mis sisaldab juhiseid õnnetusest tulenevate tagajärgedega toimetulemiseks ja soovitusi järgida õnnetuse korral Päästeameti juhiseid.

Dekoil OÜ korraldab Hädaolukorra lahendamise plaani toimivuse testimiseks siseõppusi.

Jätkates Dekoil OÜ ohutusalase poliitika juurutamist, ohutusjuhendite järgimist, töötajate/operaatorite järjepidevat koolitamist ja nende teadlikkuse tõstmist ning rakendades ennetusmeetmeid, on terminalis võimalik suurõnnetusi vältida ka edaspidi.

Dekoil OÜ ohualade kaart: