SEDA INFOT ON VAJA TEADA!

 

ETTEVÕTJA, EDASTA SEE INFO KÕIKIDELE OMA TÖÖTAJATELE!

Käesolev teadaanne sisaldab Kemikaaliseadusega ettenähtud ohutusalast infot ja sellega peavad tutvuma kõik isikud, kes asuvad Dekoil OÜ ohualas

Kemikaali käitaja Dekoil OÜ, äriregistrikood 10069369, aadress Kopli 103B, 11712 Tallinn, asub Kopli poolsaare tipus ning Kemikaaliseadusest tulenevalt on A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Dekoil OÜ-le on väljastatud ohtliku kemikaali käitlemiseks tegevusluba nr: OKK-05-11. Dekoil OÜ-s on kehtestatud Teabeleht, Riskianalüüs, Ohutusaruanne ja Hädaolukorra lahendamise plaan.

 

OHUTUSABINÕUDE KOHTA TEAVET ANDVA VASTUTAVA ISIKU KONTAKTANDMED

      Margus Salu, töökeskkonnaspetsialist
      tel +372 6102 772
      gsm +372 505 20 17
      dekoil@dekoil.ee
      www.dekoil.ee

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt:

 

PÕHITEGEVUS

Dekoil OÜ tegeleb naftasaaduste ümberlaadimisega selleks ettenähtud terminalis ja vastaval infrastruktuuril. Raudteetsisternides või meretankeritel saabuvad naftasaadused laaditakse maha terminalis paiknevatesse mahutitesse, seejärel laaditakse nad tankeritele või autotsisternidele ning transporditakse terminalist edasi.

 

TERMINALIS TÖÖDELDAVATE KEMIKAALIDE OMADUSED

Terminalis Dekoil OÜ töödeldakse järgmiseid suurõnnetust põhjustada võivaid ohtlikke kemikaale:

Kemikaal
Omadused
Ohupiktogrammid
Masuut keskkonnaohtlik mürgine vedelik; rahvusvaheline kood UN3082, ohuklass 9, ohu tunnusnumber 90, leektäpp 85 w_pict1
Diislikütus tule- ja keskkonnaohtlik mürgine vedelik, ärritab nahka, kahjulik sissehingamisel; rahvusvaheline kood UN1202, ohuklass 3, ohu tunnusnumber 30, leektäpp 61. w_pict2

 

VÕIMALIKUD SUURÕNNETUSED JA NENDE TAGAJÄRJED INIMESTELE JA KESKKONNALE

Ohtlike kemikaalide käitlemisel juhtuda võivad suurõnnetused on järgmised:

 

DEKOIL OÜ OHUALAD

Ohustatud alaks on terminali enda ehitised ja territooriumil viibivad inimesed. Võimalikud õnnetused ei ohusta otseselt läheduses asuvaid ehitisi. Lisaohuna võib (olenevalt tuule suunast) mõjuda inimestele ka põlemisel eralduvad mürgised gaasid. Vallialades toimuva põlengu korral võivad soojuskiirguse kahjustusi saada isikud, kes reageerivad sündmusele.

Map_Oht_new2022

Selgitus ohualade joonise juurde:

  1. raudtee-estakaad nr 4: põlengu ohuala ehitistele – 14m; ohuala inimestele – 37m;
  2. vallitusalad nr 3, 4 ja 5: põlengu ohuala ehitistele –43 m; ohuala inimestele – 90m;
  3. vallitusala nr 2: põlengu ohuala ehitistele – 36m; ohuala inimestele – 76m;
  4. raudtee-estakaad nr 3: põlengu ohuala ehitistele – 14m; ohuala inimestele – 37m;
  5. raudtee-estakaad nr 1: põlengu ohuala ehitistele – 14m; ohuala inimestele – 37m;
  6. vallitusala nr 1: põlengu ohuala ehitistele – 43m; ohuala inimestele – 94m.

 

KAITSE- JA SEKKUMISMEETMED

Õnnetusjuhtum Kaitse- ja sekkumismeetmed
Hoone tulekahju Dekoil terminali territooriumil Hoonetesse on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem; territooriumil järgitakse tuleohutusnõudeid; objektid on varustatud tulekustutitega; töötajad on koolitatud reageerima.
Raudtee veeremi õnnetus väljaspool terminali Raudteeveeremile teostatakse regulaarset hooldust; töötajad on pädevad ja koolitatud; liiklus on koordineeritult korraldatud.
Naftasaaduste leke ja süttimine paakvagunite mahalaadimisestakaadidel Estakaadidel on paigaldatud tulekustutamise süsteem ja käsitulekustutid. Estakaadid paiknevad vannialades vältimaks naftasaaduste sattumist pinnasesse; naftasaaduste lekkest või tulekustutamisest tekkinud veed, samuti määrdunud sadeveed juhitakse vannialadest puhastusseadmetesse.
Mahutipargis lekkinud ja süttinud naftasaadus Mahutid isoleeritud ja varustatud nivoomõõteanduritega; vallialad varustatud kustutussüsteemidega, osad mahutid varustatud jahutussüsteemiga; lekked, sade- ja kustutusveed juhitakse puhastusseadmetesse.
Paakautode laadimis-estakaadil lekkinud ja süttinud naftasaadus Koolitatud personal; seadmetele teostatakse regulaarset hooldust; estakaad asub betoonvallialal, lekete äravool puhastusseadme-tesse.
Tankerlaeva lastimisel/ lossimisel lekkinud ja süttinud naftasaadus Koolitatud personal; seadmetele teostatakse regulaarset hooldust; merereostuse korral operatiivne koostöö Ökoloogia OÜ-ga.

 

SUURÕNNETUSE OHU KORRAL TÄIENDAV TEAVITAMINE

Suurõnnetuse ohust teavitamiseks on Dekoil OÜ terminali paigaldatud HÄIRESIREEN, mida kasutatakse järgnevalt:

Üldhäire:
minutipikkune tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel

Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude puhul ning see tähendab, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet ja käitumisjuhiseid

Üldhäire lõpp:
ühtlane minutipikkune heli, mida edastatakse üks kord

Üldhäire lõpusignaal tähendab, et oht on möödas

Testsireen::
ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit

Testsireeni signaal tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too. Selle toimimist kontrollitakse iga kuu esimesel esmaspäeval ajavahemikul 11:00– 12:00.

 

KUIDAS KÄITUDA SUURÕNNETUSE KORRAL

Kuuldes sireeni, nähes suitsu või tuld, märgates päästesõidukeid, tundes ebatavalist lõhna või enesetunde halvenemist (iiveldus, silmade ärritus jms), saades teada õnnetusest telefonikõnest, väljuhääldist, raadiost või televiisorist, tegutse järgmiselt:

 

KOOSTÖÖ PÄÄSTEAMETIGA

Suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise tagamiseks ja selle tagajärgede vähendamiseks teeb Dekoil OÜ koostööd Päästeametiga. Dekoil OÜ-l on olemas Päästeametiga kooskõlastatud Hädaolukorra lahendamise plaan, mis sisaldab juhiseid õnnetusest tulenevate tagajärgedega toimetulemiseks ja soovitusi järgida õnnetuse korral Päästeameti juhiseid. Dekoil OÜ korraldab Hädaolukorra lahendamise plaani toimivuse testimiseks siseõppusi.

Päästeameti poolt on koostatud ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks. See on leitav Päästeameti kodulehelt https://rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-lahendamise-plaan. Selle eesmärk on teavitada elanikkonda Eestis olevatest A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks.

Jätkates Dekoil OÜ ohutusalase poliitika juurutamist, ohutusjuhendite järgimist, töötajate järjepidevat koolitamist ja nende teadlikkuse tõstmist ning rakendades ennetusmeetmeid, on terminalis võimalik suurõnnetusi vältida ka edaspidi.

Infolehe üleslaadimise kuupäev 10.01.2023